Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


** Ünnep / Pünkösdi versek- képek

 

 

Boldog névnapot !

 

 


Jöjj Szentlélek

Jöjj Szentlélek, mennyekből,
Hószín galamb Istentől,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!

Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!

Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!

Somogyi Imre

 

 

 

Ady Endre:

Szent Lélek ünnepére

Mikor a basa-rózsák voltak itt
Fejedelmi virágok,
Loptunk idegen kertekből is
A templomért,
Hogy a templomban virágosan
Lássuk egymást,
Leányok, fiuk, nyugtalanok,
Mert csak a templomban
Ének, ima és beszéd mellett
Láttuk igazán egymást.

Hajh, Szent Lélek,
Be, ifju lehettél akkor
S az ákácok is ifjak lehettek:
Micsoda Pünkösdök voltak akkor.

Dehogy, a mai Pünkösdök
A szépek és igaziak.
Nem kell templom, minden templom
S ugy kiván a pünkösdi király,
Hogy tudja, mire vágyik,
Hogy tudja zavarosból
Gyönyörüen kibontva,
Ki az, akit meztelenitve
Ujféle virágokkal
Tele és teleszór.
És sokkal szebb azóta
Az élet, a vágy és a lemondás is,
Mióta templom minden
S nem a pöf basa-rózsák
Ákácok, rózsák, semmik
Az igazi virágok,
Fejedelmi virágok.

Minden, minden és minden,
Templom, templom és templom,
Lyányok, lyányok és lyányok,
Szeretlek és szeretlek és szeretlek.

mail

 

Reviczky Gyula:

Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.


Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.


Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.


Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!


Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

 

Szent ígéret


Schvalm Rózsa    

 

Zúgó szélként szállott alá,
lobogó tűz, szent égő láng,
az első pünkösd napján,
s tanítványok szólták szavát.

Minden nép, saját nyelvén
hallotta Menny üzenetét.
Háromezer ember megtért,
hitte az ég csodajelét.

Drága Lélek, szent ígéret,
letűntek bár ezredévek,
ma is lángol égi fényed,
hívő népnek hű szívében.

Mennyei szél fuvallata,
ma is remény sugallata.
A szeretet tűzparazsa
nem alhat ki soha, soha..

 

Dsida Jenő:

Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
feszült, ünnepi várás
tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
megtöltve minden lélek-lámpa,
ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
némán zokogva kering utjain,
s csak egyet tud és egyet érez...
...Most váratlanul vágyon megvonaglik
és felzug Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
a felviharzott étheren keresztül
és felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

 

mail

 

Szentlélek, jöjj!

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!
Gyújtsd fel szívem, oly sok, benne a vétek.
Cseréld fel erőddel erőtlenségem;
Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem.

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Oly sokat szeretnék megvallani néked,
Hogy mindennap gúzsba köt ellenségem;
De szentelj meg mégis: ez a kérésem.

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked.
Vezesse szent kezed minden lépésem;
Szentelj meg, Uram… és nincs több kérésem.

Tamáska Gyula

 

 

smiley

 

Szentlélek hívása

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú-Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia

 

 

Hrabanus Maurus (776-856) Pünkösdi himnusz

Teremtő lélek, légy velünk!
Látogasd híveid szivét!
Töltsd malaszttal a kebleket,
melyeknek alkotója vagy.

Te, kit Védőnknek mondanak,
s mellénk a magas Ég adott!
Tűz, élő forrás, szeretet!
Te, lelkek lelki olaja!

Ajándékoddal hétszeres!
Te, ujj az Isten jobb kezén!
Te, kit az Atya megigért,
szavával áldod torkaink!

Gyújts fényt érzékeinkbe! Öntsd
szívünkbe szent szerelmedet!
S mi bennünk testi gyöngeség,
örök erőddel izmosítsd!

Ellenségünket űzzed el!
S a Békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint vezér!
S kerüljünk mindent, ami árt.

Általad tudjuk az Atyát
s ismerjük, adjad, a Fiút!
Tebenned higgyük szellemét
mindakettőnek végtelen.


Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényü Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig!

(Ford.: Babits Mihály) 

 

 

PÜNKÖSDVÁRÁS

Istennek Lelke szertejár,
az új pünkösd itt van közel.
A kis sereg epedve vár,
Szentlélek Isten, ó, jövel!
Mint lágy szellő, folyvást fuvallsz,
kérő szavad mindegyre hív,
s megnyílik, merre áthaladsz,
sok, üdvre vágyó, szomjas szív.
De hány szív van, mely még setét,
a télnek álma ráborul,
nem érzi tavasz kezdetét,
pedig fölötte átvonul.
Jöjj, Lélek! Lobbanj égi tűz!
Jöjj zúgó szélnek szárnyain,
álmot, közönyt, halált elűzz,
szívünk előtted tárva, ím.
Ó, adj erőt, tüzet belénk,
hadd csapjon szerteszét a láng,
Igéd, miből csak tördelénk,
harsogjon égi kürt gyanánt,
fölrázva álmodók hadát,
s kit fogva tart a bűn-halál,
lássa meg mind a Golgotát,
hol rá bocsánat, béke vár.
Szentlelked töltsd ki ránk, Urunk,
tisztítsd, szenteld meg népedet,
hadd zengjen szívünk s ajakunk
pünkösdi hálaéneket.

Vargha Gyuláné

Szent Lélek szállj alá:
erő, kincs, égi fény...
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Űzz el szívekből
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.
Annyi még az önzés,
a gyűlölet: - vedd el!
tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot
Szentlélek Úr Isten!

Reményik Sándor: 

Pünkösdi királyok


Pünkösdi királynak
Fejébe szállt vére,
Féltékeny a hatalmára,
Azt se tudja, hamarjába
Mit csináljon véle.

Pünkösdi királynak
Sok a katonája
Mégis nádszál a jogara
Papír koronája,
Festett aranypapír koronája.

Pünkösdi király most
Ül az orzott kincsen,
Neki mindene van,
Nekünk semmink sincsen
Csak ez az egy életünk,
Csak ez az egy halálunk,
Csak az igazságunk.

Dejszen lejár pünkösd,
Piros pünkösd, fekete ünnepnap,
Azután nézheti
Ki-ki miből mit kap.
Dejszen lejár pünkösd,
Le kell tenni koronát, palástot,
Ünnep után, csúnyán
Futnak majd a pünkösdi királyok.

Ki marad úr itt,
Elválik, elválik,
Bár sors verte népünk,
Mi élünk, nem félünk,
Mert a mi kezünkben
Még a koldusbot is kivirágzik!

 

 

Pünkösd 

A pünkösd jő - de meg nem érti titkát 
a szív, amelyben még az Úr nem él; 
Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják 
a kis virágok, zöldül a levél. 
Mit ér, ha a természet újra éled, 
a föld örül, madárka énekel, 
de a szívünkben még az égi Lélek 
élet tavaszát nem költhette fel? 

Ha szívünket a Lélek át nem hatja, 
hervadt virág csak minden ünnepünk, 
Hiába volt a szent karácsony napja, 
a húsvét fénye föllángolt - s letűnt. 
Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön, 
értünk csak egyszer halt kereszthalált, 
De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön, 
mert életet csak Isten Lelke ád. 

(Ismeretlen szerző) 

 

 

József Attila: 

Pünkösd előtt

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott túzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vérek irigy ujja.

Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába vergődsz haló hattyúként,
Szomorúbb lélek búsul majd utánad.

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vízen büszkébben ússzál
S csodáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vad ludat rozsdás vessző találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak újabb csodára!

 

 

Ady Endre:

Szent Lélek karavánja

 

Egy Szent Lélek nevű kereskedő
Egykor sürgős, nagy rendelést adott.
Jövünk száz sarkából a világnak
Villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog.


Tevékkel vágtuk át a Szaharát,
Drága portékánk részben megavult.
De Szent Lélek már ezt így kivánta:
Egy kicsi Jövő, egy kicsi Mult.


Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk:
Igemálhákkal rakott az agyunk.
Miként igérted, vedd át az árut,
Fizess, Szent Lélek, éhesek vagyunk.


Oh, mi, szegény, szomoru kupecek,
Eszmék vivői, büszke Szolonok.
Krőzusok élnek víg dőzsöléssel
S a mi kincsünk és sorsunk: a homok.


Hosszú tíz nap volt: sok ezer éves.
Hazudtak minden Pünkösd hajnalán.
Tüzes nyelvekre, meleg aranyakra
Rászolgált immár ez a karaván.


Becsületes, részeg, okos fejünk
Mindig másért fáj. Megejti a Szó
S úgy futunk el ön-boldogságunknál,
Mint szép tájnál bamba kéjutazó.


Elherdáljuk a vérünk és inunk,
Minket kezdettől jégeső mosott,
Földet szereznek, bankót csinálnak
Sok ezer év óta az okosok.


Hajh, Szent Lélek, nem vár a karaván,
Éppen elég volt az eszme-evés.
Viharverten és sakáltépetten
Várjuk: jöjjön hát a kitöltetés.


Fizess, Szent Lélek. Sok volt egy kicsit
Ez a bús, bolond, ingyen-szerelem.
Ím, megérkeztünk s véres árnyékok
Cikkáznak rózsás Pünkösd-reggelen.

 

 

József Attila: 

Pünkösd előtt

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott tuzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vérek irigy ujja.

Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába vergődsz haló hattyúként,
Szomorúbb lélek búsul majd utánad.

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vizen büszkébben ússzál
S csudáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vessző találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak ujabb csodára!

 

 

Jöjj, égi szent láng Szentlélek Isten,
Hű támasz minden ínségben,
Kit trónusáról jó Atyánk,
És Jézus Krisztus küld hozzánk,
Jöjj, Vigasztaló Szentlélek Isten!

Jöjj égi szent láng Szentlélek Isten,
Igédet éltesd szívünkben,
Hogy lelkünk teljék meg Veled,
Mert akkor lángol és szeret,
Jöjj, Vigasztaló Szentlélek Isten!

Jöjj, égi szent láng Szentlélek Isten,
Növelj a hitben szüntelen,
Mert Nálad nélkül nincsen itt,
A Krisztust Úrnak valló hit,
Jöjj, Vigasztaló Szentlélek Isten!

Jöjj, égi szent láng Szentlélek Isten,
Tarts mindhalálig hűségben,
Hogy éltünk Téged hirdessen,
S megálljunk végig győztesen,
Jöjj, Vigasztaló Szentlélek Isten!

Jöjj, égi szent láng Szentlélek Isten,
Ne hagyj a végső órán sem,
S mi áldva mondunk éneket,
Most és a mennyben is Neked,
Ó, Vigasztaló Szentlélek Isten!

 

 

Hiszek a Szentlélekben

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.

(Karl Rahner katolikus teológus imája, 1904-1984)

Tavaszi Zsoltár

A napsugár
tavasztüzétől
ha a parancs
megjött az égből,
s gyökérből gallyig
fut a nedv,
a tölgyrügy is
ledobja régi
zörgő, rezgő
megszáradt téli
lombját s tavaszi
lesz a kedv.
A Szentlélek
áldott tüzétől,
Úr irgalma
és kegyelméből
tisztulásig ha
jut a hit;
ó-emberünk
leomlik rólunk,
újjá leszünk,
és jó kovászként
keleszti az Úr
fiait.
Fű, fa, virág,
újjászült lélek
kivirul és
él Istenének,
ha új tavaszt ért
életed;
Virágozz, nőjj
és gyümölcsözzél,
megigazulj
ott a keresztnél
és nyerjél
örök életet

Dr. Kubacskai Béla

 

 

Tüzes nyelvek szálltak le akkor ott...

Azon az első pünkösdi napon,
miként szélroham, zúgás hallatszott.
Tüzes nyelvek szálltak le akkor ott,
s nyelveken szóltak az apostolok.

Szavaikból lélek tüze lángolt,
háromezer ember csatlakozott.
Krisztus akkor, ott nagyon közel volt,
és a hívők száma gyarapodott.

Küld el Uram, ma is e szent lángot,
hogy szívünkben égi tüzet gyújtson,
hogy benne a szeretet lángoljon,
és általa fényed sugározzon.

Schvalm Rózsa

 

 

Pünkösd ünnepe

Tűzvörös fényben ébred a reggel,
pünkösdi rózsák, nyílnak selymesen.
Szirmaikon harmat gyöngye csillog,
ünnepelve, pünkösdvasárnapot.

Ma is felragyog az ünnep fénye,
nem halványítják, tűnt ezredévek.
Uram, a Te nagy- nagy szereteted,
ma is kiárad, hívő népedre.

Mint ígérted, a drága Szentlélek,
eljön ma is, tán nem zúgó szélben,
nem, mint lángolva égő tűznyelvek,
de szent, égi lángot gyújt szívekben.

Halandó test Isten temploma lesz,
megtisztulva, nemet mond a bűnnek.
Benne már csakis jó gyümölcs terem,
önző régi én megfeszíttetett.

Átformálja a krisztusi Lélek,
hasonlóvá lesz Krisztus képéhez.
Él benne az isteni szeretet,
sugározza azt környezetének.

Schvalm Rózsa

 

 

Könyörgés Szentlélekhez

Szentlélek! Fő jó! Szent heved
borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
lobogjon vígan énfelettem.

Ébresszen bennem szent kegyed
szerelmes, élő, nagy hitet!
Világíts át, Te drága Fény,
nehogy sötétben haljak én.

Te szent árnyékod hűvösítsen,
hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje égni fog,
ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger.
s Nélküled koldus csak az ember.

Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
katonaként én megtegyem.

Te jó tanácsod hadd vezessen,
különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet, ha adod:
felismerem akaratod.

Aranyfolyam vagy, Bölcsesség,
szerelmed csókja bennem ég,
és így a szívem tudja, érez:
milyen jó vagy és mily édes.

Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
e vendéget én megkapom.

A szívem várja vágyva halkan.
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, ha majd áldva jő:
Örökre nálam marad Ő.

Angelus Silesius

 

 

Szélcsendben

Ó ez a csend, e Szél-csend, némaság!
Nem hallani a megtérők szavát,
az újszülöttek hálaénekét.
Kérés, könyörgés nem volt még elég?

Mióta szól már mindenütt Igéd,
s áldás-esőre nem nyílik az ég.
Hatalmas Isten, Megváltó Urunk,
szánj meg, segíts meg, mert elárvulunk!

Rút bűneinkkel roskadunk Eléd,
mert életünkben annyi kár, szemét!
Orcánkra égtek szennyek, tegnapok...
Adj újra nekünk bűnbocsánatot!

Hitünk kicsiny bár, hálánk is kevés,
de kérve kérünk áldást, ébredést,
és várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél,
a Szél, a Szél, a bibliai Szél!

Füle Lajos

 

 

Ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik.
S minden megbánt bűn semmivé lehet,
Ha az ÚR veled.

Füle Lajos

 

 

Valósággal szabadok!

(János 8,36)

Ha bilincsként nem kényszerül
elmédre bűnös gondolat,
szennyes, fertőzött képzelet,
- akkor vagy igazán szabad!

Ha nem kötözik nyelvedet
csúf, bántó, illetlen szavak,
s hazudni nem vagy kénytelen,
- akkor vagy igazán szabad!

Ha öklöd nem sújt gonoszul,
nem rántja görcsbe markodat
zsugori önzés, - adni tudsz,
- akkor vagy igazán szabad!

Ha kísértés lejtőire
ingatag lábad nem szalad,
s jár béke, hűség útjain,
- akkor vagy igazán szabad!

Ha rontó, vesztő szenvedély
forgószélként el nem ragad,
mert van erősebb Őriződ,
- akkor vagy igazán szabad!

Ha éjsötét tömlöcbe már
gyűlölet, gyilkos indulat
be nem falazza szívedet,
- akkor vagy igazán szabad!

Halálfélelem rabjaként
figyelsz sötétlő árnyakat...
Húsvéti fény, ha rád ragyog,
- akkor vagy igazán szabad!

Jaj, rabbá tesznek bűneink
mindnyájunkat a Nap alatt...
Kit Isten Fia szabadít:
az lesz valósággal szabad!

Siklós József

 

 

Pecznyík Pál

Békegalamb

Békegalamb köröz,
ősi Bolygónk felett,
Leszállásra nem lel
sehol, egy kis teret.
Sokfelé haragtól
torzult az emberarc,
múló hatalomért,
régóta dúl a harc.

Egymásmellet élő,
békét valló népek,
már kicsi bántásért,
szembeszállni készek.
Közöttük: - mint üveg -
törékeny a béke,
pedig az lehetne,
népek legszebb éke!

Békegalamb várj még,
nem kell soká várnod,
lesz béke a földön,
rá lehet majd szállnod.
Ha Jézus megkezdi
béke - királyságát,
betölti a béke,
föld minden országát!
Ezer évig nem lesz
háború, a földön,
béke lesz városban,
pusztán, hegyen - völgyön.

 

 

 

Szentlélek Isten!

A te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt megtapasztalható a világban, az Egyházban és bennünk, keresztény emberekben.

Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés forrása, az új élet forrása!

Teremtsd meg az egységet és a közösséget Istennel és az Egyházzal!

Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúi legyünk a világban!

Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessek a hitben!

Segíts, hogy a szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom!

Tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek!

 

 

A szentlélek himnusza

A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór…
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel.
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!

A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,

Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény,
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz
És szirmaival behavaz.

A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz világokat.
Mint Isten zord villáma repül,
Pápák szavára települ.
Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,
Hogy elgörbülnek a koronák.
Mint irgalmas szellő lengedez,
Békéjével simít, legyez.
Megkérem, mondjon majd értem szót,

Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,
Hogy minden ember szent legyen!
Legyen, aki víg s ki bús, az is,
S legyenek mind a holtak is…

A Lelket várom, Vigasztalót,
Hogy szóljon és mondja azt a Szót,
Mi tisztán a Lélekből való,
S egyedül örökkévaló!
Amely minden szóba beleszól,
Melyre a cédrus meghajol,
Amely száll a Libanon felett,
És Kérdés is, meg Felelet!
Amely zengve zúg és zúgva zeng,
Magasságban s a mélyben lent!
Ki az Infernókban s Poklokon,
Az egyedüli Hatalom!
És ki egyedüli Úr csupán,
Pecsét, az Isten trónusán!


Puszta Sándor

 

 

 

 

JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!

Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe,
mint az erő lángja,
kereső lélekbe,
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe,
mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe,
mint a vidám élet,
ezüstkacagással,
angyalseregekkel,
atyai mosollyal,
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre,
mint a hit szikrája,
 békesség, boldogság
borulván így rája, -
magas palotáknak
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhező árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

Somogyi Imre

 

 

PÜNKÖSDVÁRÁS

Istennek Lelke szertejár,
az új pünkösd itt van közel.
A kis sereg epedve vár,
Szentlélek Isten, ó, jövel!


Mint lágy szellő, folyvást fuvallsz,
kérő szavad mindegyre hív,
s megnyílik, merre áthaladsz,
sok, üdvre vágyó, szomjas szív.


De hány szív van, mely még setét,
a télnek álma ráborul,
nem érzi tavasz kezdetét,
pedig fölötte átvonul.


Jöjj, Lélek! Lobbanj égi tűz!
Jöjj zúgó szélnek szárnyain,
álmot, közönyt, halált elűzz,
szívünk előtted tárva, ím.


Ó, adj erőt, tüzet belénk,
hadd csapjon szerteszét a láng,
Igéd, miből csak tördelénk,
harsogjon égi kürt gyanánt,
fölrázva álmodók hadát,
s kit fogva tart a bűn-halál,
lássa meg mind a Golgotát,
hol rá bocsánat, béke vár.


Szentlelked töltsd ki ránk, Urunk,
tisztítsd, szenteld meg népedet,
hadd zengjen szívünk s ajakunk
pünkösdi hálaéneket.


Vargha Gyuláné

 

 

RÉGI MAGYAR ÁLDÁS


Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.


Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.


Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.


Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.


Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.


Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

 

 

 

Pünkösd !! 


Szentlélek tüze, 
Te csodás lángú fuvallat. 
Szeretet melege, 
Mily csodás a Te lángod. 
Világítasz. Irányt mutatsz, Melegítesz. 
Milyen más a Te tüzed. 
A világ tüze - perzsel. 
Csak azokat melegíti, 
akik közel vannak hozzá. 
De ha utánzod az azbeszt pikkelyű nagyhalakat 
akiknek a lobbi laza rutinmunka, 
elég egy szemétkosárba dobott el nem küldött levél 
ahhoz, hogy minden hamvába hulljon el. 

A tűztől távollévők háta ugyan fázik 
Mégis könnyen elérhető, 
Hogy az irigy lendület - bárkit lesöpörjön. 

Szentlélek Úristen. Más a Te Országod. 
Amíg a világban a pünkösdi királyságok tovatűnnek 
Addig a Te Országod az első Pünkösd óta sziklára épül. 
Építőmunkásokká egyházadat tetted. 
Amíg a világ gyilkos örömmel gúnyolja azt, akit valamin tetten érhet 
Addig Te a gyenge emberrel is csodát teszel. 
Péter, aki téged ugyan megtagadott 
Szentlelked Őt mégis a világ legbiztosabb sziklaalapjává tette. 

A Szentlélek tüze, 
az Igazság lelke, 
a Mi lelkünk ereje 
Töltse be életünket !! 
Adjon bátor hitet és lendületet, 
Hogy pályánkat győztesen fussuk végig.

 

 

Somogyi Imre:

JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!

Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe,
mint az erő lángja,
kereső lélekbe,
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe,
mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe,
mint a vidám élet,
ezüstkacagással,
angyalseregekkel,
atyai mosollyal,
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre,
mint a hit szikrája,
békesség, boldogság
borulván így rája, -
magas palotáknak
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhező árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

 

 

Somogyi Imre: 

Pünkösd hava

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok!
Őt várjátok, - eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő...


Eljön Krisztus szeretettel,
Eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok
Pünkösdi reménnyel!

Megtelik a szív és lélek
Nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus
Teljes diadallal.

Csak úgy lehet pünkösd napja
Áldás, öröm, béke -
A győzelmes, igaz hitnek
Gyönyörű pecsétje.

 

Uram nyisd meg az ajkam, hogy helyesen beszéljek,
nyisd fel a szemem, hogy észre vegyelek tégedet.
Nyisd meg a szívem, hogy szívembe zárjalak,
nyisd meg a lelkem, hogy befogadjalak.

Nyisd meg a mennyek kapuját a meghalt
hívek lelkei üdvére.
Tisztítsd meg a bűntől őket,
adj nekik esélyt az újra kezdésre.

Add meg a lelkeknek a bűnbocsánat kegyelmét,
jóságos Atyai szíved, Szentvéred megbocsátásra kész.
Fogad el mindnyájunk felajánlásait,
csak Te adhatod meg nekünk a mennyek áldásait.

Mutasd meg minden ember számára,
az igazán fontos értékeket.
Legszebb őszinte dolog az életben,
a megbocsátás és önzetlen tiszta szeretett.

Uram küld le a földre a mennyei világosságot,
mindenki megláthassa a Te jóságod.
Árassz el minket áldásoddal,
jöjj Uram, befogadlak téged szerény hajlékomba.

Katalin Lackó

 

 

Túrmezei Erzsébet

PÜNKÖSD UTÁN

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak
egyetlen prédikációra.
És egyház született.
Ma is megmozdul ezer és ezer szív
hogyha a szó Lélektől ihletett.
Lélektelen mennyit beszéltünk már mi...
Tanuljunk csendben a Lélekre várni.

 

 

ISTEN LELKE 

Hová Isten Lelke hatolt:
alvó ébred, éled a holt.
eloszlik az éj homálya,
a bűneit tisztán látja.

Ki megdöbben, szíve sajog,
oda megy, hol bűnök, bajok
terhe lehull, semmivé lesz:
az Úr Jézus keresztjéhez.

Hol működik Isten Lelke,
erőt nyer a félénk, gyenge.
a tudatlan bölcsességet,
vigaszt, kit a bánat éget.

Megújul a szív, a lélek,
szeretet, hit, remény éled,
a szó, a tett mind azt mondja:
Ez is Jézus megváltottja!

Isten Lelke oda tér be,
ahol hívják várva, kérve.
Ajándékot oda vihet,
ahol talál nyitott szívet.

Ott nyugszik meg, csak ott marad,
hol meghódol az akarat,
intelmének híven enged. -
Csak oda visz győzedelmet!

Novák László

00053_marika.gif

 

ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN... 

Égi tűzben, zúgó szélben
jött el egykor Isten Lelke,
hogy a Krisztus kis seregét
a szent harcra elvezesse.

Lángra gyúltak hívő szívek
és megnyíltak bezárt ajkak, -
fénye lobbant, öröme kélt
a győzelmi virradatnak!

Boldogságtól repdesett a
tanítványok árva lelke,
a szerető Mester karja
valamennyit átölelte...

Heteken át imádkozva,
szent egységben várva-vártak, -
pünkösd napján a remények
ímé, mind valóra váltak.

A krisztusi gondviselés
Vigasztalót adott nékik,
hisz a válás perceitől
fájó szívük most is vérzik...

De mit a Mester ígért:
vigaszt, erőt, mindent nyernek,
mert nagy hatalma van
az isteni szeretetnek!

Apostolok, hős férfiak
lángoszlopok gyanánt járnak,
a mennyei üzenetet
elviszik a nagy világnak.

Szentléleknek erejében
békét, áldást, üdvöt visznek
és egyre nő a tábora
a krisztusi igaz hitnek.

Égi tűzzel, zúgó széllel
ma is eljön Isten Lelke,
szent harcunkat: Krisztus ügyét
Vele visszük győzelemre...

Ha ránk fúj a mennyei szél:
ma is tüzet fog a lelkünk,
ma is veszünk ajándékot
ha az Úrhoz hittel esdünk!

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,
add erődet bő mértékben,
küzdő zarándokok kérnek
sok bajban és kísértésben.

Keskeny úton a cél felé
törtet a mi fáradt lábunk, -
segíts, hogy a célhoz érjünk
s feleúton meg ne álljunk!

Somogyi Imre00053_marika.gif

 

PÜNKÖSD 

Ma is hirdetik az Igét
a pünkösdi tüzes nyelvek,
hogy részesei lehessünk
a mennyei szeretetnek.

Lelkesedő, erős hittel
ma is járják a világot,
- égi kincset hintve szerte, -
a hűséges tanítványok.

Ne csüggedj el, gyönge ember,
ha sújt nyomorúság, bánat,
az erősítő Szentlelket
Krisztus adta a világnak!

Azért küldötte az Atya,
hogy vigaszul melléd álljon,
s az ég felé vivő úton
győzhess minden akadályon.

A Szentlélek erejével
új édenkert nyílik itten;
de hit nélkül boldog élet
sem itt, sem odaát nincsen.

Az Atyánál úgy kaphatunk
örök üdvöt, égi helyet, -
ha szívünkbe zárjuk, amit
hirdetnek a tüzes nyelvek!

Piován Győző


 

 

HIMNUSZ A SZENTLÉLEKHEZ 

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

Apostolok szívében lángoló tűz,
és bűnbánatra hajtó hatalom vagy,
eklézsiát teremt élő szívekből
erőd, mely tartja népedet ma is.
Ó, egység drága Lelke áldva légy!

Mert Jézusunkban Istent láttatod meg,
s imádni Őt, amint kell, megtanítsz,
és elvezetsz Te minden igazságra,
s bennünk maradsz ígéreted szerint,
ó, dics neked, tanító bölcs Vezér!

Hálám jeléül vedd szívem lakásul,
legyen szolgálatodnak székhelye,
hogy én is szolgáló lélek lehessek,
Lényednek teste, áldott eszköze!

Balog Miklós 

 

 

NYERTETEK-E SZENTLELKET?! 

Alszik a szívben lángod, szeretet,
mit régi tüzek hamva elfedett,
mert könny locsolja, forró siratás.
Nem vethet lángot az alvó parázs.

És tesz a lélek élettelenül,
és vet új magot, szeretetlenül,
és jár és él és nincsen aratás,
mert alszik benne a régi parázs.

Amíg le nem jő Isten Szelleme,
a lelkek mélyét nem tölti tele,
míg csak sóhaj száll az ima helyett -
szunnyad a parázs... Nem lesz életed!

... Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem,
hogy minden lélek csodákat tegyen,
Vetése nőjön, míg a napba néz,
Legyen tüzeket gyújtó égi kéz!

Legyen a dal, a hang, az akarás,
s míg lángra gyúl a sok régi parázs,
Valóság legyen a nagy felelet:
Igen! Elnyertük áldott Lelkedet!


Kárász Izabella,

(Fényből fényességet, )

 

 

PÜNKÖSDI ZSOLTÁR

Dicsőség Néked, mennyei Tűz!
A Lélek piros rózsája,
élő akarata vagy!


Áldozócsütörtökünk éjszakáját,
Jézus után tekintő szemünket,
szomorú, csüggedt életünket
csodás, új fénybe hozó!


Jöttödre kigyúlt bennünk a cél,
a prófétaság továbbvitele,
Jézus újbóli megtalálásának
velünk maradásának ereje.


Szomorú szívű tanítványoknak
áldott pünkösdi Lélek, Tűz, Erő,
Élet, Hit, üdvösség mind Te lettél...
Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél,
kik egységben Jézusra várhatunk...


Csapjon ujjongó zsoltárba szavunk!
Pünkösdi fény ragyogjon a szemünkben:
Velünk van Szentlelkében az Isten!

Kárász Izabella

(Fényből fényességet, )

 

00053_marika.gif

 

Ünnepvárás

Mi mind várjuk a sebes szélvész zendülését
Mely mikor eljön, a ködfelhőt szertetépi,
Hogy teljes fényben ússzunk és lássuk a Napot,
Hogy minden régit messze, feledés tengerébe vesse.
S minden göröngyön az Életet gerjessze:
Igen, mi várjuk az ünnepet.

Óh, mikor eljön nagy szelek szárnyán,
Hogy szertefoszlik rólunk a lepel,
Hogy meglátszik énünk, minden cselekedetünk,
S a pozdorja, szalma hogy ég majd el!

Óh, hogy fognak majd álmélkodni mind összegyűlve,
Mikor egy reggelen meg jelen a Király!
És kábult álmából ébred a világ.

Hogy fog majd kárhoztatni Péter hatalmas beszéde
S azok, melyeket annyiszor hallottunk,
Vagy talán el is mondtunk.

S hogy csoda történjen velünk is azon a reggelen,
S szálljon reánk csoda-erő,
Tegyünk úgy, mint akkor sokan tettek;
Még ma térjünk meg!

Gyűljünk egybe mi is a felházba,
S beszéljünk ott a Feltámadottról,
Ígéretéről, akaratáról,
S ott maradjunk mind Jeruzsálemben...

- Óh, ha itt, így találna bennünket!
Mert biztos, hogy eljön nagy szelek szárnyán,
S mi halljuk már a nagy vizek zúgását,
És tudjuk hogy Ő, csak Ő a Szabadító.
 

00053_marika.gif

 

 

Kármel hegyén

A Kármel ormán csendes éjszakán
Búslakodik a ma tanítványa.
Szorgos munkával volt keze tele,
Csak eredményben van nagy hiánya.

Míg mindenütt viruló élet pezsdül
Őrálló szíve búsan kesereg.
Odakint derű, kacagás az élet:
Az ő szeméből fájó könny pereg.

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán
Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet...
Uram! Ez ünnep ma nem lehetne?

Nem lehetne, hogy szent apostolok
Tüzes nyelvekkel szólnak az igét,
És mint Jézusnak bizonyságai
Új életet vinnének szerteszét?

Nem lehetne, hogy bűnét bevalló
Sokaság gyűlne a kereszt köré?
Isten sátora leszállna dicsőn
A melletverő bűnösök közé?...

Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg
Fehérruhások serege fölött,
Timótheusok, Titusok, Pálok
Lennének a megváltottak között?

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán
Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet...
Uram! Ez ünnep ma is lehetne!
Uram! Ez ünnep ma is lehetne!

Békefi Pál


 

00053_marika.gif

 

Pünkösd

Oldjad meg nyelvünket, és azt az ihletet,
Amelyből millió vértanú született
Gyújtsd pünkösdi lángra,
Hogy eltévedt nyájad, az igazi utat
Ismét megtalálja.

Arénára roskadt vértanuk szent vére,
Omolj a hitetlen világ tengerére,
Rázd meg a szíveket!
Taníts meg bennünket lángoló nyelveddel,
Mi az: szeretet...

Pünkösdi rózsákkal legyen telve a föld,
Krisztusnak öröme minden szívet betölt...
Pünkösd áldott napja
Csüggedő lelkünkben, magasztos emléked
Hitünk felgyullasztja.

Vezessetek minket, ti dicső seregek,
Akik lelkendezve, énekelve mentek,
Krisztusért halálba,
Hogy sóvárgó lelkünk az ígéret földjét,
Ismét megtalálja.

Sejtelmünk a jövő zúgó szárnyát hallja,
Szállj fölénk Szentlélek hófehér galambja;
Lelkünket szenteld meg,
Hogy földi életünk, örömét, békéjét,
Találja meg benned.

Sántha Károly

 

00053_marika.gif

 

Kunszery Gyula 

Pünkösd

És amikor elérkeztek
A Pünkösdnek napjai,
összegyűltek egy kis házban
Krisztus első papjai.

És hirtelen lőn az égből
Mint egy sebes szélvihar,
S betölté az egész házat
Zengő-zúgó égi zaj.

És eloszlott tüzes nyelvek
Lebegtek a szobában,
S az Isteni Szentlélekkel
Betelének mindnyájan!


S akik eddig gyávák voltak,
Bátrak lettek hirtelen,
S a tudatlan agyvelőkben
Kigyulladt az Értelem.

S akik eddig a zsidón kívül
Nem tudtak más nyelveket,
Minden nyelven hirdették már
A krisztusi elveket.

És kiket a sanda kétely
Oly gyorsan megrendíte,
Ingadozó tamásoknak
Megszilárdult a Hite.

Köztük eddig egyetértés
Alig-alig lehetett,
S fellángolt most a szívükben
Az Isteni Szeretet!


 

00053_marika.gif

 

Pünkösd

Nem hagytad árván, Uram, a Te néped,
pártfogóként a Vigasztalót küldted.
Leszállt, mint szent, égi láng, zúgó széllel,
hogy égjen szívekben lobogó tűzzel.

Híveidben ma is égő e szent láng,
erőt ad, hogy sziklaként megálljunk.
Hittel, bizalommal, örömmel táplál,
hallgatva szavára jó úton járunk.

Mind, aki szívét előtte kitárja,
édeni világnak lehet részese.
Az élet igazi célját meglátja,
új ember születik a régi helyébe.

Dicsőség Istennek, hogy letekint ránk,
végtelen kegyelme bűnből felemel.
Szálljon fel Őhozzá a hálaimánk,
s felragyog bennünk az Igaz Szeretet.

Schvalm Rózsa

00053_marika.gif

 

Angelus Silesius

Könyörgés Szentlélekhez

Szentlélek! Fő jó! Szent heved
borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
lobogjon vígan énfelettem.

Ébresszen bennem szent kegyed
szerelmes, élő, nagy hitet!
Világíts át, Te drága Fény,
nehogy sötétben haljak én.

Te szent árnyékod hűvösítsen,
hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje égni fog,
ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger.
s Nélküled koldus csak az ember.

Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
katonaként én megtegyem.

Te jó tanácsod hadd vezessen,
különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet, ha adod:
felismerem akaratod.

Aranyfolyam vagy, Bölcsesség,
szerelmed csókja bennem ég,
és így a szívem tudja, érez:
milyen jó vagy és mily édes.

Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
e vendéget én megkapom.

A szívem várja vágyva halkan.
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, ha majd áldva jő:
Örökre nálam marad Ő.

 

mail

 

Hrabanus Maurus

Pünkösdi himnusz

Teremtő lélek, légy velünk!
Látogasd híveid szivét!
Töltsd malaszttal a kebleket,
melyeknek alkotója vagy.

Te, kit Védőnknek mondanak,
s mellénk a magas Ég adott!
Tűz, élő forrás, szeretet!
Te, lelkek lelki olaja!

Ajándékoddal hétszeres!
Te, ujj az Isten jobb kezén!
Te, kit az Atya megigért,
szavával áldod torkaink!

Gyújts fényt érzékeinkbe! Öntsd
szívünkbe szent szerelmedet!
S mi bennünk testi gyöngeség,
örök erőddel izmosítsd!

Ellenségünket űzzed el!
S a Békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint vezér!
S kerüljünk mindent, ami árt.

Általad tudjuk az Atyát
s ismerjük, adjad, a Fiút!
Tebenned higgyük szellemét
mindakettőnek végtelen.


Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényü Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig!

(Ford.: Babits Mihály)

 

 

 

Pünkösdre

Küldd Uram a tüzes nyelveket,
Hadd égessenek minden pogány elveket,
Minden mi múló, hamu legyen!
Tisztíts és formálj újra Istenem,
Míg életem nem lesz tükör,
Melyben a Te fényed tündököl.

Küldd, Uram, Lelked fuvalmát
Fújj el hamut, űzze lelkünk álmát,
Tanítson hangodat mindig meghallani
Neved mindenkor bátran vallani!…

Küldd Uram,… itt várunk csendben könyörögve,
Tekints kegyelemmel az értéktelen rögre.
S míg halkan Feléd száll az ima,
Megnyílik felettünk a menny kapuja.

Hallom az élet vize zúgását,
Küldd Uram, Lelked áldását.
Ahol a Te Lelked – ott a szabadság!
Nem választ el tőle mélység-magasság!
Lebegjen Lelked újból a mélység felett,
Válaszd el a múlót az öröktől szívünkbe bent,
Támassz a pusztában újból életet!

 

 

Sík Sándor

Mi Éltetőnk

Mi éltetőnk - Szentlélek Isten!
Erősségünk - és tetteinkben
Útmutató bölcs támaszunk
Jöjj! ... Szent nevednek áldozunk.

Hitvány ember - földi féreg.
Ha kell - egymást eladva él meg.
Egy jobb gúnyáért - több kenyérért -
viskójára új födélért,
vagy bármiért - mi földi lét -
gyáván eladja Istenét ...

Hogy testét élteti a lélek -
hogy lélek nélkül - nincsen élet -
Hogy az erő és a kitartás -
És tudása - Isten áldás -
Hogy tehetsége, tudni vágya,
Az Úr lelkének szárnyalása, -
Eszébe sem jut ... amint az állat,
Mit gazdája igába járat -
Semmit se lát, semmit se ért,
Izzad, lohol az abrakért.

Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,
Vess lángot alvó szíveinkben,
Mely világít, tettre éget,
Oh szánd meg - ezt a tévedt népet!
Mert csüggedőnek nincs reménye -
Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
Hogy bízzanak - a jobbra várók,
Ébredjenek - az alvajárók -
Hogy szemünk lásson! ... agyunk értsen! ...
És gyávaságunk - ne kisértsen! ...

Oh szállj le ránk - Szentlélek Isten!
Ki erősség vagy és tudás,
Igazság, Hit és Jótanács.
Ki lángolsz - fáklyaként az éjben
S megértés vagy a kétkedésben...
Aki testünkbe lelket öntél,
És malasztoddal megszenteltél
És lélek által mindnyájunkat
Teországodba vendégeltél -

Oh jöjj! ... hogy ez a Lélek éljen!
Hogy mindent átragyogva égjen!
Hogy lángra gyújtsa a világot...
S minden agynak - minden szívnek -
Igaz úton járó hívnek -
Ronthatatlan - halhatatlan -
Megnyissa - a Mennyországot! ....

 

 

Oszd meg a barátaiddal is.   Megosztás a Facebook-on